Class name Teacher Assignments
Cooking Class Teacher didn't selected 0
Swimming Class Teacher didn't selected 0
Intensive Mandarin Teacher didn't selected 0
Arabic Class Teacher didn't selected 0
Science & Culture Teacher didn't selected 0
Language Daoshi Ann 0
Sensorial Daoshi Nasibah 8
Practical Life Daoshi Maria 20
Islamic Education Daoshi Siti 12
Music & Movement Daoshi Ayu 25